ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1 – Definities

1. Hagerty Nederland VOF, gevestigd te Naarden, KvK-nummer 81043465, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘verkoper’.

2. De contractspartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘koper’.

3. ‘Consument’ is een koper die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

4. ‘Partijen’ zijn verkoper en koper samen.

5. Met de ‘overeenkomst’ wordt bedoeld de verhuur- en/of koopovereenkomst tussen partijen.


Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens

verkoper.

2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.


Artikel 3 – Aanbiedingen, offertes en prijs

1. Alle prijzen die verkoper hanteert zijn in Euro’s, zijn inclusief BTW en zijn exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen die verkoper hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan verkoper te allen tijde wijzigen.

3. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

5. Indien wordt overeengekomen betalingskorting te verlenen, geschiedt dit op de wijze zoals door verkoper is aangegeven. Dit kan geschieden hetzij door verlenen van korting op de factuur, hetzij door een creditnota na ontvangst van de betaling. Ten onrechte genoten betalingskorting zal alsnog door verkoper aan koper in rekening worden gebracht.


Artikel 4 – Monsters en modellen

1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan hoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk én schriftelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.

2. Verkoper spant zich in ervoor te zorgen dat alle aanbiedingen, prijzen, afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen in een catalogus, een (reclame)folder, een website, op sociale media of anderszins (hierna “Uitingen”) correct zijn en een zo goed mogelijk beeld geven. Uitingen, zijn slechts indicatief en niet bindend.

3. Het is niet geoorloofd door ons ter beschikking gestelde monsters of modellen te verkopen of in het algemeen voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor zij kennelijk zijn verstrekt.


Artikel 5 – Betaling

1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurtermijn te zijn voldaan, tenzij partijen uitdrukken én schriftelijk anders zijn overeengekomen. Elk bedrag dat wordt ontvangen, wordt geacht te strekken tot voldoening van dat openstaande factuurbedrag dat het eerst is vervallen, tenzij is aangegeven welke nota voldaan wordt. Met uitzondering van bestellingen door consumenten geplaatst via de webshop, deze dienen vooraf te worden betaald.

2. Betaalt de koper niet op tijd, dan is hij in gebreke zonder dat een aanvullende ingebrekestelling is vereist. Blijft de koper in gebreke, dan is de verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

3. Blijft de koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot de invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. In geval van faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van de verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.

5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.


Artikel 6 – Onderzoek, klachten

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn

overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

2. Klachten met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten door kopers niet zijnde consumenten binnen drie werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.

3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.

4. Geringe en/of branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, kleur, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.

5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.

6. Zonder schriftelijke toestemming vooraf kunnen retourzendingen door kopers niet zijnde consumenten niet door verkoper worden geaccepteerd. Kosten van retourzendingen zijn voor rekening van koper, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.


Artikel 7 – Herroepingsrecht consumenten

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat;

o het product niet is gebruikt

o het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen

o de verzegeling nog intact is

o het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

o de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan;

a. op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen

b. zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@hagerty.nl onder vermelding van het ordernummer en de besteldatum.

4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan verkoper, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

5. De kosten voor retourneren komen voor rekening van koper.

6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal verkoper deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan verkoper heeft geretourneerd.


Artikel 8 – Opschortingsrecht

1. Tenzij de koper een consument is, doet de koper afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.


Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht in de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.

3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek inzage te geven.

5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.

6. In geval van Liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

7. Tenzij de koper een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan verkoper te verrekenen met een vordering op verkoper.


Artikel 10 – Levering en levertijd

1. Alle (transport)kosten zijn voor koper.

2. Koper dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

4. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.

5. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.

6. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.

7. Levertijden in offertes of overeenkomsten zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

9. Indien de koper bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de koper.

10. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de koper.


Artikel 11 – Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de koper c.q. consument, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan verkoper niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2. Indien de koper zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden bij verkoper, bij gebreke waarvan verkoper niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.


Artikel 12 – Oplevering en risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de koper op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de koper komen of van een derde die het product ten behoeve van de koper in ontvangst neemt.


Artikel 13 – Vrijwaring

1. De koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door verkoper geleverde producten en/of diensten, tenzij dergelijke aanspraken op basis van deze voorwaarden of op grond van de wet voor rekening en risico van de verkoper zijn.


Artikel 14 – Klachten

1. De koper dient een door verkoper geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de koper redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de koper verkoper daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf dagen na ontvangst van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3. De koper geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.

4. De koper dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden van verkoper gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Artikel 15 – In gebreke stelling

1. De koper dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan verkoper.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de koper dat een ingebrekestelling verkoper ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.


Artikel 16 – Aansprakelijkheid koper

1. Als verkoper een overeenkomst aangaat met meerdere kopers, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan verkoper verschuldigd zijn


Artikel 17 – Aansprakelijkheid verkoper

1. Indien verkoper aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst of die voortvloeit uit de wet.

2. Verkoper is jegens kopers niet zijnde consumenten nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, omzetverlies, gemiste besparingen of schade voortvloeiend uit aanspraken van derden, tenzij dergelijke schade veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid.

3. Indien verkoper aansprakelijk is voor enige schade jegens een koper niet zijnde een consument, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige)

uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag van het product of producten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. Elk recht van de koper op schadevergoeding van verkoper vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.


Artikel 18 – Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dan het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3. Indien wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht de verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.

4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft de verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.


Artikel 19 – Overdracht van rechten

1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.


Artikel 20 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat verkoper bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Artikel 21 – Toepasselijk recht

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in. Het arrondissement waar verkoper is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Cookie-instellingen
U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren: